Kasutustingimused

Rodoaed.ee kasutustingimused

Kasutustingimusi on viimati uuendatud 7. novembril 2021. aastal.

 

1. Kasutustingimustes kasutatavad mõisted

Kasutaja – Rodoaed teenuseid kasutav isik, kes viibib või on viibinud Kodulehel ja/või ostab Kodulehe kaudu Rodoaed Kaupu või Teenuseid. Kasutaja võib olla Kodulehel registreeritud või registreerimata kasutaja. Registreeritud kasutajaks loetakse Kasutaja, kellel on Rodoaed Kodulehel kasutajakonto.

Kasutustingimused – Kodulehe kasutamisele kohalduvad tingimused, mis on kohustuslikud kõikidele Kodulehel viibivatele ja Kodulehe kaudu oste sooritavatele isikutele.

Kaup – Kodulehel Rodoaed poolt müüdav(-ad) kaup (kaubad).

Koduleht – Internetikeskkond www.Rodoaed.ee ja/või selle alalehed.

Müügileping – Kodulehe (Rodoaed) kaudu Kasutaja vahel sõlmitav leping Kauba või Teenuse ostu kohta. Müügilepinguks loetakse käesolevate tingimuste tähenduses ka teenuse osutamise lepingut.

Müügilepingu kinnitus – Kodulehe poolt e-posti ja/või SMSi teel Kasutajale väljastatav kinnitus Rodoaed ja Kasutaja vahel Müügilepingu sõlmimise ja selle tingimuste kohta.

Müügilepingu tingimused – Rodoaed poolt määratud ja Müügilepingus märgitud tingimused (s.h Kauba või Teenuse hind, omadused, makse- ja transporditingimused jms).

Tarbija – füüsiline isik, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega.

Teenus – Kodulehel Rodoaed poolt müüdav(-ad) teenus(-ed).

Rodoaed – Geomark Info OÜ, asukoht Räitsaka tee 17, Viti küla, Harku vald, 76910 Harjumaa, registrikood 10814152.

Kasutustingimustes ainsuses olevad sõnad ja mõisted võivad hõlmata ka mitmust ning vastupidi.

 

2. Kasutustingimuste kehtivus ja kohaldamine

2.1. Kasutustingimused hakkavad Kasutaja suhtes kehtima hetkel, kui Kasutaja annab käesolevate Kasutustingimustega nõustumise kohta elektroonilise kinnituse või asub Kodulehte muul viisil kasutama.

2.2. Kasutustingimused kehtivad vastavalt õiguste iseloomule Rodoaed ja Kasutaja vahel tekkivatele õigussuhetele seoses Kodulehe (sh tootearvustuse, foorumi, blogi jms) kasutamisega. Kodulehe kasutamise all mõeldakse eelkõige kauplemiskeskkonna funktsioonide kasutamist Kaupade või Teenuse ostmiseks Rodoaedilt või Kaupade ja Teenustega tutvumist Kodulehe vahendusel.

2.3. Kasutustingimused kohalduvad kõikidele Kodulehe kasutajatele.

2.4. Kasutajal ei ole kohustust ennast Kodulehel registreerida, kuid Rodoaedil on õigus pakkuda registreerunud Kasutajatele soodsamaid tingimusi Kodulehe kaudu ostude sooritamisel või teha registreeritud Kasutajatele mõeldud sooduskampaaniaid.

2.5. Lisaks käesolevatele Kasutustingimustele reguleerivad Kasutaja ja Rodoaed vahelisi suhteid Transporditingimused, Maksetingimused ning Privaatsus- ja Andmekaitsetingimused , mis kõik loetakse Kasutustingimuste lahutamatuks lisaks, ning väljakujunenud head tavad

2.6. Täpsed makse- ning transporditingimused määratakse enne Müügilepingu sõlmimist Rodoaed poolt, mis tähendab, et iga Müügilepingu puhul ei pruugi kõik punktis 2.5. viidatud tingimustes näidatud viisid olla kasutatavad (nt mõni tarneviis ei pruugi olla teostatav). Vastav teave avaldatakse Kasutajale enne Müügilepingu sõlmimist.

 

3. Rodoaed roll ja vastutus

3.1. Rodoaed võimaldab Kasutajatel kasutada Kodulehte Rodoaediga Müügilepingu sõlmimiseks. Müügilepingu täitmise eest vastutab Rodoaed. Kaupade ja Teenuste informatsiooni õigsuse, Kauba olemasolu, kättetoimetamise, kvaliteedi, tagastuste, garantii, Teenuste osutamise jms eest vastutab Rodoaed.

3.2. Rodoaed ei taga, et kauplemiskeskkonda on võimalik kasutada kõigi veebisirvijatega ja seadmetega.

3.3. Rodoaedil on õigus seada piiranguid teatud Kaupade või Teenuste müügile (näiteks kehtestada piirang, et teatud Kaupu või Teenuseid saavad osta ainult registreeritud Kasutajad).

 

4. Müügilepingu sõlmimise protsess ja ostuhinna deponeerimine

4.1. Kaupade või Teenuste kirjelduse eksponeerimist Kodulehel käsitatakse Rodoaed poolse pakkumusena Müügilepingu sõlmimiseks, va juhul kui Külastaja pidi aru saama, et tegemist on veaga (näiteks ilmselgelt vale müügihind jms).

4.2. Müügilepingu sõlmimiseks sisestab Kasutaja pärast Kaupade või Teenuste väljavalimist (ostukorvi lisamist) nõutavad andmed ning kinnitab lepingu sõlmimise soovi klikkides nupule/ikoonile „Kinnita tellimus“. Müügileping loetakse sõlmituks tellimuse kinnitamisega Kasutaja poolt. Pärast Müügilepingu sõlmimist on Kasutajal kokkuleppel Rodoaediga võimalik Müügilepingut muuta (nt osade Kaupade või Teenuste ostmisest loobuda, muuta transpordiviisi või maksetingimusi).

4.3. Rodoaedil on õigus määrata minimaalne ostukorvi summa. Kui selline summa on määratud, puudub Kasutajal võimalus Müügilepingu sõlmimiseks väiksema summa ulatuses.

4.4. Müügilepingu sõlmimise ametlik aeg arvestatakse Rodoaed serveri kella järgi, mis ei vasta alati Kasutaja või Kaupmehe veebisirvija või arvuti vms seadme ajale.

4.5. Kui Müügilepingu tingimusi on kokkuleppel Rodoaediga muudetud pärast esialgse Müügilepingu sõlmimist, kehtivad Kasutaja suhtes uue kokkuleppe järgsed Müügilepingu tingimused. Rodoaedil on õigus keelduda Müügilepingu muutmisest.

4.6. Pärast Müügilepingu sõlmimist deponeerib Kasutaja pangalingi või krediitkaardi vahendusel Rodoaed arveldusarvele kindlaksmääratud ostuhinna, kui kokku ei ole lepitud tasumises osade kaupa, lunamaksega või järelmaksuga (vt Maksetingimused ).

4.7. Rodoaedil tekib kohustus tellimuse täitmiseks, kui Kasutaja on ostuhinna vastavalt punktile 4.6. deponeerinud. Kui Kasutaja on kohustatud ostuhinna deponeerima, kuid ei tee seda selleks ettenähtud tähtaja jooksul, ei teki Rodoaedil kohustust Müügilepingut täita.

4.8. Kasutajal on õigus nõuda Rodoaedilt arve väljastamist nii elektrooniliselt kui paberil, kui kogu ostuhind on tasutud ja kui Rodoaed ei näe arve väljastamisele ette konkreetset viisi. Kui arvel märgitud ostuhind ei vasta Müügilepingu kinnitusel märgitule, on Kasutajal õigus nõuda Müügilepingu kinnitusele vastavat arvet, va juhtudel kui Müügilepingusse märgitud vale ostuhind on sinna tekkinud Rodoaed süsteemide tehnoloogilise vea tõttu, millisel juhul on Rodoaedl õigus Müügitehingust taganeda. Rodoaed väljastab arveid paberil vaid Kasutaja nõudmisel.

4.9. Pärast Müügilepingu sõlmimist ja ostuhinna täielikku deponeerimist vastavalt punktidele 4.6. väljastab Rodoaed e-posti vahendusel (registreerunud Kasutajale ka Kodulehe valikmenüüs „Minu ostud“) Kasutajale Müügilepingu kinnituse. Müügilepingu kinnitusele märgib Rodoaed:

– Müügilepingu numbri,

– Kaubakoodi,

– Rodoaed rekvisiidid ja kontaktandmed,

– Kauba kättetoimetamise aadressi,

– Ostetud Kauba või Teenuse nimetuse, selle lõpphinna, Transporditingimused, Maksetingimused, tagastamise tingimused ning võimalikud eritingimused (nt maksimaalne Teenuse kasutamise aeg). Rodoaedil on õigus nõuda Kasutajalt enne Kauba üleandmist või Teenuse osutamist Müügilepingu kinnituse väljastamist.

 

5. Kaupade ja Teenuste ning täiendavate teenuste hinnad

5.1. Kodulehel müüdavate Kaupade ja Teenuste hinnad on toodud eurodes ja hõlmavad kõiki makse, kuid ei sisalda transpordikulu. Transpordikulu on eraldi välja toodud “Ostukorvis”.

5.2. Rodoaedil on õigus korrigeerida tema poolt pakutava Kauba või Teenuse hinda. Kui Kasutaja sõlmis Müügilepingu enne hinna muudatuste avaldamist Kodulehel, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli Kodulehel kajastatud Müügilepingu sõlmimise momendil va juhtudel kui Kauba või Teenuse vale hind avaldati Kodulehel tehnilise vea või rikke tõttu.

5.3. Tarbija poolt Järelmaksulepingust taganemisel 14-päevast taganemisõigust kasutades  maksab Tarbija krediidiandjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödumisel taganemisavalduse tegemisest arvates tagasi krediidi põhisumma ja põhisummalt alates krediidi kasutusse võtmisest kuni põhisumma tagasimaksmiseni kokkulepitud intressi. Taganemise korral ei ole krediidiandjal õigust nõuda tarbijalt muid hüvitisi kui krediidiandja poolt avalik-õigusliku suhte alusel krediidisuhte raames makstud tagastamatuid tasusid.

5.4. Transpordi hind kuvatakse Kasutajale pärast kohaletoimetamisviisi (Transporditingimuse) valikut ning märgitakse ka Müügilepingu kinnitusele.

5.5. Transporditingimused ja nende hinna määrab Rodoaed, kes vastutab esitatud andmete õigsuse eest.

5.6. Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Kasutaja soovib Kaupa toimetada erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused.

 

6. Teenuse osutamine ja Kaupade kättetoimetamine

6.1. Kasutaja saab Kauba kätte vastavalt Müügilepingu sõlmimisel valitud transporditingimusele.

6.2. Müügilepingu kinnitusel toodud tarneaeg kehtib juhul, kui Kasutaja on ostuhinna vastavalt Müügilepingule tasunud. Tarneaeg võib edasi lükkuda Müügilepingu sõlmimise ja ostuhinna laekumise vahele jäävate päevade võrra.

6.3. Rodoaedil on õigus tarneaega pikendada a) kuni 7 tööpäeva võrra, kui esinevad objektiivsed, Rodoaedist sõltumatud põhjused, mis tingivad viivituse Kauba kättetoimetamisel, või b) pikemalt kui 7 tööpäeva, kui Rodoaed ja Kasutaja on tarneaja pikendamises kirjalikult või telefoni teel kokku leppinud.

6.4. Rodoaed kohustub Kasutajat teavitama tarneaja või muude kättetoimetamisega seonduvate tingimuste muutumisest hiljemalt 48 tunni jooksul pärast informatsiooni ilmnemist.

6.5. Kauba kättetoimetamise eest Kasutajale vastutab Rodoaed. Rodoaed ei vastuta Kaupade kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kasutaja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

6.6. Kauba Kasutajale kättetoimetamise kohustus loetakse täidetuks Kauba üleandmisel Kasutajale endale või tema esindajale. Muuhulgas (ja arvestades Kasutustingimustes toodud erilisi piiranguid) loetakse esindajaks Kasutaja elu- või asukohas asuvad isikud, kes Kaubad vastu võtavad. Kaupade juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko läheb Kasutajale üle Kauba üleandmise hetkel.

6.7. Kui Kaup toimetatakse Kasutajani kulleri vahendusel, siis antakse Kaup Kasutajale üle koos saatelehega. Kui Kaubal esineb (väliseid) vigastusi, on Kasutajal õigus Kaupa mitte vastu võtta ja märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Allkirjastades saatelehte kinnitab Kasutaja, et Kauba üleandmise momendil oli pakend terve või ta on rahul pakendi seisundiga (Kaubal ei ole väliseid vigastusi). Kuller toimetab kauba Kasutaja (Ostja) märgitud kohaletoimetamisaadressi välisukseni.

6.8. Kauba tarneaeg ja tarneviisid on märgitud Kodulehe tootelehel.

 

7. Tarbija taganemisõigus

7.1. Tarbijast Kasutajal on 14 päeva aega Kaubaga tutvuda. Juhul, kui Kaup Kasutajale ei sobi, on Kasutajal õigus 14 päeva jooksul Kauba kättesaamisest Müügilepingust taganeda ja ostetud Kaup Rodoaedile tagastada (võlaõigusseaduse § 56 lg 1). Kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis ning taganemisavaldus peab olema saadetud kirjalikult Rodoaed e-posti aadressil rodoaed@gmail.com tähtaja (so 14 päeva) jooksul alates Kauba kättesaamisest (välja arvatud eritellimused ja kergestiriknev kaup, vt p 7.5 ja 7.6). Punkt 7. kehtib ainult füüsilisest isikust kasutajale. Juriidlistele isikute poolt Kodulehel sooritatud ostu puhul Kauba tagastamist ei võimaldata.

7.2. Kui Kasutaja on punkti 7.1. alusel Müügilepingust taganenud ning Kaubal ei esine puudusi, on Rodoaedil õigus Kasutajalt nõuda Kauba tagastamise transpordikulu hüvitamist vastavalt tagastamise teenust osutava transpordiettevõtte (nt Omniva , SmartPost jne) hinnakirja alusel. Rodoaedil on õigus tasaarvestada Kauba Tagastamise transpordikulu Kasutaja poolt Kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga.

7.3. Kui tagastatav Kaup on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kasutaja poolt mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise, ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena või muu Kasutaja tegevusest tingitud asjaolu tõttu, siis jääb Kaupmehele õigus tasaarvestada Kauba väärtuse vähenemine Kasutaja poolt Kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga. Juhul kui Kasutaja ei ole nõus tasaarvestuses näidatud Kauba väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud Kauba väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsioonis süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi abi. Sõltumatu ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Kasutaja ja Rodoaed vahel, v.a juhul kui ühe poole seisukoht osutub ilmselgelt põhjendamatuks. Sellisel juhul maksab kulude eest pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.

7.4. Kui Kasutaja on punkti 7.1. alusel Müügilepingust taganenud, tagastab Rodoaed Müügilepingu kinnitusel märgitud ja/või Kasutaja poolt tasutud ostuhinna ja Kauba saatmise transporditasu 14 päeva jooksul peale taganemisavalduse esitamist, eeldusel, et sama aja jooksul tagastatakse Kaup Rodoaed lattu.

7.5. Rodoaed jätab endale õiguse mitte tühistada Kasutaja tellimust ning mitte vastu võtta tagastatud Kaupa juhul, kui tegemist oli Kasutajale spetsiaalselt valmistatud eritellimusega. Eritellimuseks loetakse

7.5.1. tellimusi, mis on täidetud lähtuvalt Kasutaja erisoovist (joonisest, edastatud mõõtmetest) ja samuti Kasutajale tehasest tellitud kasvuhooned;

7.5.2. tootjalt spetsiaalselt Kasutaja jaoks tellitud eriviimistlusega Kaubad, mida ei esine Kodulehe standardvalikus (kombineeritud omadustega kasvuhooned, kattematerjalid, värvid, kangad, peitsid jm viimistlused);

7.5.3. hulgitellimusi, mis on vormistatud pärast näidise saatmist ning heakskiitu Kasutaja poolt;

7.5.4 tellimusi, kui Kodulehel eksponeeritud Kaubal on selgelt ja loetavalt väljendatud, et antud toodet valmistatakse Kasutajale eritellimusel ja seda Kaupa pole võimalik tagastada.

7.6. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning peab olema originaalpakendis. Kui kaup on kasutatud, siis Rodoaed juhindub mõistliku kasutuse põhimõttest. Kasutajal tuleb ostetud kauba originaalpakend avada ettevaatlikult, seda mitte rikkudes. Kaubal peavad olema kõik tehase kleebised ning seerianumber, samuti peab tagastamisel olema originaalpakendil alles tehase kleebised ja seerianumbrid.

7.7. Rodoaedil ei ole kohustust võtta tagasi kergestiriknevaid Kaupu, perioodiliselt ilmuvaid trükiseid jms tooted. Rodoaedil ei ole kohustust tagasi võtta järgmisi Kaupu, kui nende pakend on avatud: audio- ja videosalvestised, tarkvara.

 

8. Kauba garantiitingimused ja pretensioonide esitamine

8.1. Kui Kaubale on ette nähtud müügigarantii või pretensiooni esitamise õigus seaduse mõistes, kohustub Rodoaed garantii- ja pretensiooni esitamise tingimusi täitma ning puudustega Kauba ettenähtud tingimustel parandama, asendama või tagasi võtma.

8.2. Sõltumata garantii olemasolust on Tarbijast Kasutajal õigus Rodoaedile esitada Kauba lepingutingimustele mittevastavusest tingitud pretensioone kahe aasta jooksul arvates Kauba kättesaamisest (VÕS § 218 lg 2). Kui Kaup on müüdud Tarbijale, siis kuue esimese kuu jooksul Kaubal ilmnenud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas Müügilepingu sõlmimise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama majandus- ja kutsetegevuses tegutsev Rodoaed. Rodoaedil on õigus delegeerida defekti väljaselgitamine edasi Tootjale.

8.2.1. Kauba puuduse ilmnemisel peab Tarbija hiljemalt kahe kuu jooksul peale defekti ilmnemist Rodoaedi teavitama esitades selle kohta pretensiooni (VÕS § 220 lg 1).

8.2.2. Pretensiooni esitamise korral kannab esimese kuue kuu jooksul Kauba üleandmisest Tarbijale asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud Rodoaed (VÕS § 222 lg 4). Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud Rodoaed üksnes juhul, kui Tarbija pretensioon oli õigustatud.

8.3. Kauba defekti ilmnemisel kohustub Kasutaja koheselt (vt punkt 8.4.) teavitama Rodoaedi probleemist e-posti teel ning esitama kirjalikult pretensiooni või järgmise informatsiooni:

8.3.1. nimi ja kontaktandmed;

8.3.2. Kauba defekti ja/või puuduse kirjelduse ja nõude;

8.3.3. Lisama fotod, kui defekt või puudus on silmaga nähtav;

8.3.4. Müügilepingu number.

8.4. Teavitus (pretensioon) peab olema saadetud kahe kuu jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja möödalaskmise korral kaotab Kasutaja õiguse nõuda Rodoaedilt Kauba parandamist või väljavahetamist.

8.5. Rodoaed kohustub vastama Tarbija kirjalikule või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebusele 15 päeva jooksul (TKS § 19 lg 6).

8.6. Puudusega Kauba või selle detaili asendamise korral on Rodoaedil õigus nõuda Kasutajalt puudusega Kauba või Kauba detaili tagastamist.

8.7. Rodoaed poolt antav müügigarantii ei kata toote vea või kahjustuse poolt põhjustatud otseseid ega kaudseid kahjusid, kaotusi ega ebameeldivusi. Garantii ei kompenseeri Kauba teeninduspunkti viimist või transportimisest tulenevaid kulutusi. Garantii otsuse teeb Rodoaed kuni 14 tööpäeva jooksul alates Kauba teeninduspunkti jõudmisest.

8.8. Kui Kasutaja nõuab Kauba parandamist ja nõue on põhjendatud, kuid Rodoaed ei tee seda mõistliku aja jooksul, võib Kasutaja Kauba ise parandada või lasta seda teha kolmandal isikul ning nõuda Rodoaedilt selleks tehtud mõistlike kulutuste hüvitamist.

8.9. Kui Kauba parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub, kui Rodoaed keeldub õigustamatult asja parandamast või asendamast või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast talle lepingutingimustele mittevastavusest teatamist ning Tarbija ei soovi või ei saa lasta teha parandusi kolmandal isikul, on Tarbijal õigus Müügilepingust taganeda ja Kaup Rodoaedle tagastada. Rodoaed kohustub tagastama Müügilepingu alusel tasutud ostuhinna 14 päeva jooksul arvates põhjendatud Taganemisavalduse  saamisest.

8.10. Rodoaed ei vastuta:

8.10.1. Kasutajast tingitud Kauba kahjustumise eest;

8.10.2. Defektide eest, mis on tekkinud Kauba mittesihipärasest kasutamisest;

8.10.3. Kauba loomuliku füüsilise kulumise eest Kauba tavapärasel kasutamisel;

8.10.4. Erikaupade (kuluvad ja aeguvad Kaubad, sealhulgas kuid mitte ainult nt akude) lühemate garantiitingimuste eest;

8.10.5. Kauba kasutamisest tingimustes või viisil, mille puhul saab eeldada tavapärasesest kiiremat kulumist;

8.10.6. muudel seaduses sätestatud juhtudel.

 

9. Rodoaed õigus Müügilepingust taganeda

9.1. Rodoaedil on õigus Kasutajaga sõlmitud Müügilepingust taganeda alljärgnevatel põhjustel:

9.1.1. Kasutaja ei tasu mis tahes Müügilepingus ette nähtud summat tähtaegselt;

9.1.2. Tellitud Kaup puudub Rodoaed laos ja seda ei ole võimalik hankida või asendada muu Kaubaga;

9.1.3. Muul õigusaktides sätestatud põhjusel.

9.2. Rodoaedil on kohustus Kasutajaga sõlmitud Müügilepingust taganeda kui ilmneb, et Kasutajal puudus õigus Müügilepingu sõlmimiseks. Rodoaedil on õigus Kauba kättetoimetamisel või Teenuse osutamisel kontrollida, kas Kasutajal on Müügilepingu sõlmimise õigus. Vastava õiguse puudumisel Rodoaed Kaupa ei väljasta või Teenust ei osuta.

9.3. Kui Rodoaed on Müügilepingust taganenud, tagastatakse Müügilepingu alusel tasutud ostuhind Kasutajale 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse (teate) tegemisest.

 

10. Vastutus ja vääramatu jõud

10.1. Rodoaed ja Kasutaja vastutavad teineteise ees käesolevate Kasutustingimuste rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel, korras ja ulatuses.

10.2. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui Pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

10.3. Rodoaed ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kasutajale kättetoimetamise aegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate Kasutustingimuste raames.

10.4. Rodoaed ei kompenseeri Kasutaja kulusid, mis tekivad asjaoludest, et Kasutaja võttis enda peale kolmandate (Rodoaedst mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate Kasutustingimustega vastuolus olevatel tingimustel.

10.5. Rodoaed ei kompenseeri Kasutajale tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena tekkinud kahju.

10.6. Rodoaed ei kompenseeri Kasutajale mis tahes kaudset kahju, s.h saamata jäänud tulu.

10.7. Rodoaed ei vastuta mis tahes kahju eest, mis tekib Kasutajale tulenevalt asjaolust, et Rodoaed on kasutanud õigust Müügilepingust taganeda.

 

11. Kasutaja õigused, kohustused ning kinnitused

11.1. Kasutajal on õigus:

11.1.1. nõuda Rodoaedilt pärast Müügilepingu sõlmimist ja ostuhinna tasumist arve esitamist;

11.1.2. postitada Kodulehele kommentaare, Kauba või Teenuse arvustusi, fotosid jms ning esitada Rodoaedile küsimusi, ideid ja ettepanekuid Kodulehe kasutajasõbralikumaks muutmiseks, juhul kui see pole ähvardav, ei riiva kolmandate isikute õigusi, autoriõigusi ega pole vastuolus hea tava, seaduse või kohtupraktikaga. Rodoaedil on õigus eeltooduga vastuolus olevad kommentaarid või postitused kõrvaldada;

11.1.3. esitada Rodoaedile ettepanekuid Rodoaed tegevuse kohta, samuti esitada Rodoaedile pretensioone Müügilepingu täitmise või muu tegevuse kohta. Kui pretensioonid on esitatud Rodoaedile, tagab viimane pretensioonide põhjendatuse korral nende rahuldamise.

11.2. Kasutaja kohustub:

11.2.1. esitama Kodulehe kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat e-posti aadressi;

11.2.2. hoidma saladuses kolmandate isikute eest Kodulehel registreeritud kasutajakonto kasutajatunnust ja salasõna ning Müügilepingut;

11.2.3. vastutama täielikult kõikide tegevuste eest, mis on toimetatud tema kasutajakonto alt või tema elu- või asukohas asutavalt IP-aadressilt;

11.2.4. mitte kasutama Kodulehte ebaseaduslikuks või headele kommetele mittevastavaks tegevuseks (sh teise isiku identiteedi ebaseaduslikuks kasutamiseks);

11.2.5. viivitamata e-posti teel informeerima Rodoaedi kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes Kodulehe kasutajaks registreerumisel esitatutega;

11.2.6. koheselt e-posti teel informeerima Rodoaedt Kodulehe kasutamiseks fikseeritud salasõna ja/või kasutajatunnuse ning Rodoaedi poolt saadetud Müügilepingu kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse.

11.2.7. mitte lubama sooritada Kodulehel oma identiteedi alt tehinguid alaealistel ja muudel isikutel, kellel on vastavalt õigusaktidele keelatud või piiratud tehingute või teatud liiki tehingute tegemine.

11.3. Kasutaja kinnitab, et ta:

11.3.1. on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha Kodulehel võimaldatud tehinguid;

11.3.2. on teadlik, et sõlmib Müügilepingu Rodoaediga ja Rodoaed vastutab Müügilepingu täitmise eest;

11.3.3. on teadlik, et tellimuse esitamine toob kaasa siduva Müügilepingu;

11.3.4. on teadlik, et Kasutustingimustega nõustumisel ei ole Kasutaja ja Rodoaed tahe suunatud muude õigussuhete tekitamisele kui sellele, mis on Kasutustingimustes selgesõnaliselt kirjas;

11.3.5. on teadlik ja nõustub sellega, et Rodoaedil on õigus teostada Kasutaja isikuandmete töötlemist vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele, käesolevatele Kasutustingimustele ning Rodoaed Privaatsus- ja Andmekaitsetingimustele;

11.3.6. on teadlik ja nõustub, et tal ei ole ühelgi juhul õigus nõuda Rodoaed juures deponeeritud summalt intressi;

11.3.7. Taganemisõiguse kasutamisel tagastab tasutud summad Rodoaed, va punkt 7.2.;

11.3.8. on teadlik ja nõustub, et Kasutustingimuste aktsepteerimisega annab ta Rodoaedile nõusoleku saata endale kommertsteadaandeid, uudiskirju, pakkumisi ja muid teadaandeid ning küsitlusi. Kasutajal on õigus teadaannete saamisest igal ajal loobuda. See ei muuda tühiseks Kasutustingimustega nõustumist;

11.3.9. saab täielikult ja raskusteta aru kõikidest Kasutustingimustes sisalduvatest tingimustest ning mõistab täielikult, et Kodulehe kasutamisega võivad tema jaoks kaasneda õiguslikult siduvad kohustused.

11.4. Alla 18-aastane Kasutaja kinnitab, et ta kasutab Kodulehte koos vanematega või täiskasvanud hooldaja juuresolekul.

 

12. Rodoaed õigused ja kohustused

12.1. Rodoaedil on õigus:

12.1.1. katkestada Müügilepingu sõlmimine ja/või eemaldada/blokeerida Kasutaja Kodulehelt, kui Rodoaed kahtlustab, et teenuse kasutamisel toimitakse ebaausalt või Kasutustingimuste vastaselt;

12.1.2. võtta sellest eraldi ette teatamata ükskõik millal Koduleht maha või selle toimimine peatada;

12.1.3. jälgida Kodulehel toimuvat tegevust, sh jälgida Kasutajate poolt Kodulehe kasutamist kooskõlas Privaatsus- ja Andmekaitsetingimustele;

12.1.4. omal valikul, kas piirata või tühistada põhjusi esitamata Kasutaja Kodulehe kasutamisõigus, sh muuta ja eemaldada Kodulehel Kasutaja poolt avaldatud informatsiooni või sulgeda Kasutaja kasutajakonto ja mitte võimaldada tal uuesti registreeruda juhul, kui Kasutaja:

(i) rikub Kasutustingimusi või nendest tulenevaid Kasutaja kohustusi;

(ii) on esitanud Kodulehel kasutajaks registreerumisel või Kodulehe kasutamisel informatsiooni, mis on ebaõige, eksitav ja/või ebatäpne;

(iii) teadlikult ja tahtlikult levitab Kodulehel valeinformatsiooni, solvab ükskõik missugusel viisil teisi isikuid, käitub vääritult või kahjustab muud moodi Kodulehte, Rodoaedi või teisi isikuid;

(iv) käitub muud moodi vastuolus Kasutustingimuste, heade kommete või kehtivate õigusaktidega;

12.1.5. saata Kasutajatele kommertsteadaandeid, pakkumisi ja muid teadaandeid ning küsitlusi.

12.2. Rodoaed ei vastuta ühelgi juhul:

12.2.1. kolmandate isikute poolt Kodulehel avaldatud kuulutuste, foorumis avaldatud kommentaaride ja muu Kodulehel avaldatud informatsiooni eest, välja arvatud õigusaktidest tulenev vältimatu vastutus;

12.2.2. Rodoaed ei vastuta kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis mõjutavad tehnikat või põhjustavad olukorra, kus rahaülekanne või kaardimakse võib ebaõnnestuda. Kui rahaülekande või kaardimaksega seoses tekib probleeme, on Kasutaja kohustatud teatama neist viivitamatult Rodoaed klienditeenindusele;

12.2.3. Kasutajale tekkinud kahju eest, mis on põhjustatud Kasutaja Kodulehel salasõna ja kasutajatunnuse ja/või Rodoaed juures summa deponeerimisel temale teatavaks tehtud Müügilepingu numbri ja sisu kolmandate isikute poolt kasutamisest.

12.3. Rodoaedil on õigus:

12.3.1. Pöörduda pärast Müügilepingu sõlmimist Kasutaja poole täiendava informatsiooni saamiseks (nt tarneaadress, Kauba täpsustus vms);

12.3.2. Täita Müügileping selles märgitud tingimustel ning keelduda pärast Müügilepingu sõlmimist Kasutaja poolt avaldatud muudatusettepanekutest;

12.3.3. Mitte rahuldada Müügilepingust taganemise avaldust, kui Kaup on Kasutajale üle antud või kätte toimetatud rohkem kui 14 päeva enne avalduse esitamist ning Kaubal ei esine puudusi.

12.3.4. Kasutajaga sõlmitud Müügilepingust taganeda kui ilmneb, et Kasutajal puudus õigus Müügilepingu sõlmimiseks (nt kui alaealine Kasutaja sõlmib lepingu alkoholi ostmiseks). Rodoaedil on õigus Kauba kättetoimetamisel või Teenuse osutamisel kontrollida, kas Kasutajal on Müügilepingu sõlmimise õigus. Vastava õiguse puudumisel Kaupmees Kaupa ei väljasta või Teenust ei osuta.

12.4. Rodoaedil on kohustus:

12.4.1. Edastada Kaupade ja Teenuste kohta õiget informatsiooni;

12.4.2. Informeerida Kasutajat hiljemalt Kauba kättesaamisel või Teenuse osutamisel pretensioonide esitamise võimalustest ning Kauba garantiitingimustest;

12.4.3. Tagada Müügilepingu täitmine selleks ettenähtud tingimustel;

12.4.4. Garantiitingimuste ilmnemisel parandada või asendada puudustega Kaup;

12.4.5. Garantiitingimuste alla mittekuuluvate puuduste ilmnemisel lahendada Tarbija pretensioonid ja parandada või asendada Kaup juhul, kui selline kohustus tuleneb käesolevast Kasutustingimustest või õigusaktidest.

12.4.6. Korraldada ja tagada Kaupade tagastused ja väljavahetamised, kui selleks on õigusaktides või käesolevates Kasutustingimustes sätestatud alus.

 

13. Poolte teated

Kõikide Kodulehe teadete ja informatsiooni vahetamine Kasutaja ja Rodoaed vahel toimub elektroonilises kõikide Poolte poolt aktsepteeritud vormis Kodulehel, teineteisele avaldatud e-posti aadresside ja telefoniside kaudu või informatsiooni avaldamisega Kodulehel. Teade loetakse poole poolt kättesaaduks, kui see on saadetud teise poole e-posti aadressile või avaldatud Kodulehel ja sellest on möödunud 2 tööpäeva. Hindade, Maksetingimuste ja Transporditingimuste muutmine Kodulehel jõustub selle avaldamise hetkest.

 

14. Intellektuaalne omand

14.1. Rodoaed Kodulehekülg ja kogu selle sisu, sh kuid mitte ainult Rodoaed kasutatav tarkvara, veebilehe graafika, kujundus, tekstid, Rodoaed kaubamärk jms on Rodoaed intellektuaalne omand või tema poolt litsentsi alusel kasutatav intellektuaalne omand. Kõik eespoolnimetatu on eraldi intellektuaalse omandi õiguste kaitse objektiks, mida ei ole Kasutajatel õigus Rodoaed kirjaliku loata ühelgi juhul kasutada.

14.2. Kodulehele postituste tegemisega annab Kasutaja Rodoaedile kõik varalised autoriõigused teostena käsitavate postituste suhtes. Kui Kasutajal puudus intellektuaalse omandi õigus postituste tegemiseks (nt postitab Kasutaja autoriõigustega kaitstud foto), kohustub Kasutaja vastutama kõikide kolmandate isikute nõuete rahuldamise eest, mis on esitatud Rodoaedile seoses teoste, kaubamärkide või muu intellektuaalse omandi õigusega kaitstud objektiga seonduvate õiguste rikkumise eest.

 

15. Privaatsuse ja andmekaitsetingimuste aktsepteerimine

Kodulehe Kasutustingimustega nõustumisel kinnitab Kasutaja, et ta on tutvunud Rodoaed Privaatsus- ja Andmekaitsetingimustele ja aktsepteerib seda täielikult ja mööndusteta.

 

16. Kasutustingimuste muutmine

16.1. Rodoaedil on igal ajal õigus ühepoolselt Kodulehte ja Kasutustingimusi (sh kuid mitte ainult Transporditingimusi , Maksetingimusi , Privaatsus- ja Andmekaitsetingimusi) ühepoolselt muuta ning täiendada, sh Kodulehe osutatavad teenused lõpetada või Koduleht sulgeda.

16.2. Rodoaed soovitab Kasutustingimused aeg-ajalt üle vaadata, et olla kursis hetkel kehtivate tingimustega. Kõik tehingud alluvad nende tegemise hetkel kehtivatele tingimustele, va juhul kui tingimus oli põhjustatud Kodulehe tehnilisest veast.

 

17. Muud tingimused

17.1. Kasutajad aktsepteerivad Kodulehel esinevaid trükivigu, ebatäpsusi või muid tekkivaid vigu ning aktsepteerivad, et neid ei saa ühelgi juhul tõlgendada Rodoaed kahjuks. Kodulehel kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega.

17.2. Kodulehe kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kasutaja, Rodoaed ja Kaupmehe vahel kohaldatakse käesolevaid Kasutustingimusi, muid Poolte vahelisi suhteid reguleerivaid akte ja Eesti Vabariigi õigust.

17.3. Kodulehe kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Tarbija ja Rodoaed lahendada läbirääkimiste teel. Kui Rodoaed keeldub Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Rodoaed pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või nõuda asja lahendamist Harju Maakohtus. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel , Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

17.4. Kasutustingimused kehtivad Kodulehe kasutamisel Kasutaja poolt ja kehtivad Kasutaja ning Rodoaed vaheliste Kasutustingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal.

17.5. Juhul, kui mõni Kasutustingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, ei mõjuta see ülejäänud Kasutustingimuste sätete kehtivust.

Rodoaed.ee

Kasvuhoone garantii

Rääkides Euro-Serre kasvuhoonete kvaliteedist me ei liialda.
Euro-Serre kasvuhoonete profiilidele on 12 aastane tootja garantii tootmisdefektide ning materjali vigade puudumise kohta. Polükarbonaatplaatidele on õige paigalduse korral 10 aastane tootjapoolne defektigarantii. Pulbervärvitud alumiiniumprofiilidele on 2 aastane värvigarantii.

Kõikidele Euro-Serre kasvuhoone profiilidele on kuni 12 aastane tootja garantii defektide puudumise kohta

Kasvuhoone garantii- Mille puhul kasvuhoone garantii aitab ja mille puhul mitte

Kasvuhoone garantii tagab kvaliteetse toote ja komplektsuse. See tähendab kui midagi on komplektist puudu, siis selle eest vastutab tootja ja maaletooja ehk puuduvad detailid saadetakse teile kiiresti järgi. Praktikas juhtub seda meie tootjafirmadega küll haruharva, sest kõikides tehastes on kogu tootmise ja pakkimise protsess videovalve all ning kõik etapid kontrollitakse mitu korda üle enne kui pakendid tehasest üldse väljuvad.

Kasvuhoone garantii ei vastuta ilmastikuolude ja kasutamisvigade eest. Garantii ei laiene klaasidetailidele. 

Kasvuhoone garantii ei kehti kui kasvuhoone pole paigaldatud täpselt lisatud juhendile või kasvuhoone pole piisavalt tugavasti ankurdatud, kui kasvuhoonet on ümberehitatud või konstruktsiooni muudetud, samuti juhul kui kasvuhoonet vigastas või rikke põhjustas ostja või tema poolt palgatud inimene. Garantii ei kehti ekstreemsete ilmastiku tingimuste puhul ja tuule kiirusel üle 21m/s.

Kasvuhoone kindlustamine

Kuna seda on küsitud, siis selgitame üle – kui Su kasvuhoonele kukub peale puu või lõhub kasvuhoone ära tormituul või vigastab teda erakordselt paks lumi, siis see ei ole garantii valdkond. Soovi korral saate alati kasvuhoonet või talveaeda õnnetusjuhtumite vastu kindlustada. Kindlustada saate ka näiteks talveaia sisustust. Kui midagi peaks juhtuma, siis tuleb sellest viivitamatult teavitada nii meid kui kindlustust.

Meil on olnud juba piisavalt õnnelikke juhuseid kui meie kasvuhoone klientidel on kasvuhoone või talveaed kindlustatud ning juhtub midagi ootamatut. Isegi väike asi nagu murutraktoriga talveaia seina sisse sõitmine- meie tarnime kõik vajalikud detailid taastamiseks ning kindlustus hüvitab kulud. Palju mugavam kui risk on kaetud.

Floria kasvuhoonetele on tootjapoolne garantii 2 aastat defektide puudumise kohta

Kasvuhoone kasutustingimused ja soovitused

  1. Kasvuhoone pikaealise vastupidamise eelduseks on korrektne kokkupanek. Kui panete kasvuhoone ise kokku, siis järgige kokkupanemisjuhendit. Juhendid on väga lihtsad ja arusaadavad, kokkupanemine on väga mõnus töö ja midagi valesti kokku panna ei ole võimalik. Oluline on , et mitte lõigata ja puurida läbi olulisi profiile ja mitte ehitada kasvuhoonet ümber ilma nõu küsimata. Kui rikkuda olulisi konstruktsiooni elemente, siis kannatab sellega kasvuhoone tugevus või tormikindlus.
  2. Kuna seda on küsitud siis selgitame- Kasvuhoone garantii säilimiseks ei pea tellima paigaldust meie käest. Olen kuulnud, et seda nõuet on osa kasvuhoone müüjad rakendanud aga seda ei tohiks tegelikult teha. Kasvuhoone garantii säilib igal juhul kui panete kasvuhoone ise kokku ja teete seda korrektselt ja juhendi järgi. Meie montaaziteenuse tellimine on pigem kiiruse ja mugavuse teenus, mitte kohustus.
  3. Kasvuhoone tuleb paigaldada alati tasasele ja kindlale alusele. Pinnasele paigaldades on vajalik seinte alt kasvupinnas eemaldada ja täita liivaga. See väldib kasvuhoone seinte külmakerkeid ja tagab uste ning luukide kerge liikumise.
  4. Kinnita kasvuhoone korralikult vundamendi, alusraami või rajatava vundamendi külge. Korralikut kinnitatult ei saa tugevad tuuled liiga teha ja ka tormi puhul on kasvuhoone paremini kaitstud.
  5. Tugevate tormide tulekul soovitame kasvuhoone katuseluugid ja uksed korralikult kinnitada. Kui tuul kasvuhoone sisse ei pääse on kasvuhoone oluliselt paremini kaitstud.
  6. Talvel vabastage kasvuhoone katused regulaarselt lumest ja vältige suurte lumekoguste kuhjumist katusele.

Kuigi ühegi Euro-Serre mudeliga pole Eesti oludes lumekahjustusi tekkinud jääb lume koristamata jätmine kasutaja oma vastutusele. Hiljutiste talvede lumed on tekitanud päris äärmuslikke olukordi isegi eluhoonete katustele.

Mida teha kui..

Avastad vigastused

Kui avastad, et kasvuhoone või kasvuhoone pakendid on kohaletoomisel viga saanud, siis tuleb meid sellest koheselt teavitada. Kui võimalik tuleb fikseerida vigastus fotodega juba autojuhi juuresolekul. Vigastusest tuleb teavitada transpordifirmat hiljemalt 5 tööpäeva jooksul sest hilisemad pretensioonid ei lähe enam arvesse.

Edasi tuleb pakend avada ja detailid sorteerida ning registreerida viga saanud detailid. Pakendi vigastus ei pruugi muidugi tähendada, et sisu on üldse vigastatud. Kui aga on, siis kasutage pakendile lisatud detailide loetelu ja määrake vigastatud detailide nimetused ja koodid ning saatke meiliga meile selle kohta teavitus. Edasi saame juba tegutseda teile võimalikult kiire ja mugava olukorra lahendamise nimel.

Teavitused peavad olema tehtud alati kirjalikult emaili teel. Võid meid telefoni teel küll ette informeerida aga pead kindlasti saatma ka kirjalikult, et detailide numbrid oleksid fikseeritud. See on vajalik teie paremaks teenindamiseks kuna telefoni teel on väga kerge teha vigu numbrites.

Kuna seda on reaalselt küsitud, siis kordame üle- kui otsustate kasvuhoone kokku panna alles aasta või kaks peale kättesaamist ja avastate siis, et pakend on vigastatud. Siis ei ole kahjuks midagi teha. Vigastatud detailid tuleb oma kuludega asendada. Vigastusest tuleb teavitada 5 tööpäeva jooksul.

Komplektis on midagi puudu..

Kui avastad, et kasvuhoone komplektis on midagi puudu, siis samamoodi sorteeri ja registreeri vastavalt detailide loetelule tootekoodid ja saada meile emailiga koheselt kirjalik teavitus. Teeme omalt poolt kõik, et puuduvad detailid kiiresti Sinuni jõuaksid.

Jällegi teie enda huvides, saame menetleda ainult kirjalikult saabunud teavitusi. Peale teie tellimuse on meil samaaegselt töös veel sadu erinevaid tellimusi, selle pärast ei suuda keegi teile telefoni teel peast infot anda.

Me teame kui asjad pole nii nagu peaks..

Euro-Serre Belgia tehases on tegelikult väga tõhus kvaliteedi kontroll ja kogu pakkimise protsess salvestatakse videole seega saame kiiresti tuvastada kas detailid jäid pakendisse panemata tehases või kadusid näiteks ostjal kohapeal ära peale pakendi avamist. Saame muidugi ka viimasel juhul aidata aga see on siis juba teine protsess.

Unustad detailid teineteise sisse

Pakendi avamisel ja kasvuhoone kokkupanemisel ole palun tähelepanelik, kuna paljud peenemad profiilid on pakitud suuremate profiilide sisse. Selle kohta on pakendis ka eraldi hoiatuse silt. Kui nüüd tõesti juhtub, et kiirustasid ja panid raami kokku ning jätsid mõne detaili profiilide seest välja võtmata, siis otsusta kohapeal kas on praktilisem raam uuesti lahti võtta või mitte. Kui otsustad, et raami avamine on liiga suur töö, saad vajalikke detaile muidugi juurde tellida aga see võtab veidi aega ning selle eest tuleb tasuda.

Kontrolli tellimisel tellimus üle

Kui tellid kasvuhoonet, siis veendu juba tellimise tegemisel, et kõik vajalikud lisad said arvele kirja nii nagu soovisid. Kui soovid näiteks kasvuhoonet värvitud raamiga, siis veendu, et selline rida on ka arvel kirjas. Ära eelda, et me teame milline on Sinu soov. Kui on kahtlus, siis küsi pigem alati üle.

Loodame, et sellest infost oli sulle abi

Kogu kasvuhoonete valik meie E-poes: Euro-Serre   Hobby   ACD   Floria

Kasvuhooned, Tootmiskasvuhooned ettevõtjale,

Kõik Parimad Pakkumised Ja Uudised Otse Sinu Emailile

Meil saab maksta:

seb-logo
swed-logo
lhv-logo
liisi-logo
visa_mastercard_logo
estojarelmaks-logo
Jälgi meid: